ورق آج دار

ورق آجدار نوعی ورق گرم است که برای سطوحی استفاده میشود که از سرخوردن افراد و یا اشیاء جلوگیری می‌کند.برجستگی های پراکنده شده در سطح ورق، معمولا به شکل بادامی و یا اشکال دیگر است.