فروش ورق کرکره سینوسی الهام گرفته از سقف های شیروانی قدیمی است که با چوب تهیه می شدند. از همین رو امروزه نیز گاه به ورق کرکره سنوسی، ایرانیت هم گفته می شود

فروش ورق کرکره سینوسی

فروش ورق کرکره سینوسی الهام گرفته از سقف های شیروانی قدیمی است که با چوب تهیه می شدند. از همین رو امروزه نیز گاه به ورق کرکره سنوسی، ایرانیت هم گفته می شود.

مشخصات فروش ورق کرکره سینوسی

مشخصات فنی ورق موجدار طرح کرکره سینوسی:

مشخصات فنی ورق موجدار طرح کرکره سینوسی فروش ورق کرکره